Η διοίκηση και το προσωπικό του εργαστηρίου έχουν υιοθετήσει, έχουν δεσμευτεί, και εφαρμόζουν καθημερινά τις ακόλουθες υποχρεώσεις, καθήκοντα και πολιτικές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους: σύμφωνα με τη γενική αρχή των ηθικών επαγγελμάτων υγείας, πάνω απ ‘ όλα είναι το όφελος της ασθενείς που επωφελούνται από το εργαστήριο με ίση μεταχείριση, χωρίς καμία διάκριση. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, παρέχονται αντιστοίχως τα ακόλουθα:

 

  • Συλλογή πληροφοριών: για την ορθή ταυτοποίηση του δείγματος και την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και για την προστασία των εργαζομένων, το εργαστήριο ζητά από τους πελάτες να παράσχουν πληροφορίες (γενικά ή προσωπικά), για τις οποίες είναι σημαντικό να δοθεί επεξηγήσεις όταν τους ζητηθεί.
  • Δειγματοληψία: μετά την ενημέρωση του πελάτη για την τεχνική της δειγματοληψίας και όπου απαιτείται (π.χ. σε δοκιμές DNA) ζητείται υπογεγραμμένη συγκατάθεση.

Σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης αρνείται τη δειγματοληψία, παρά την εντολή του θεράποντος ιατρού, απαιτείται υπογεγραμμένη συγκατάθεση.

Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, το προσωπικό λαμβάνει υπόψη και σέβεται τις κοινωνικές ή θρησκευτικές διαφορές των ασθενών. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το εργαστήριο κάνει ό, τι είναι καλύτερο για τον ασθενή.   Υπάρχει μια κατάλληλη τοποθεσία περιβάλλοντος για τη δειγματοληψία αίματος ή άλλες μορφές δειγματοληψίας.

 

  • Ακατάλληλο δείγμα: όταν το δείγμα φτάσει στο εργαστήριο από κλινική ή γιατρό σε ακατάλληλη κατάσταση για την απαιτούμενη ανάλυση/εξέταση, πριν αυτό απορριφθεί, ο γιατρός ενημερώνεται και ο λόγος απόρριψης αναγράφεται στη συνταγή.
  • Πολιτική πληροφοριών: το εργαστήριο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη ανάλυση/εξέταση στον πελάτη (όταν ζητηθεί) ή στο γιατρό σχετικά με την εργαστηριακή αξιολόγηση του αποτελέσματος ή τη δυνατότητα πρόσθετων αναλύσεων/εξετάσεων, εάν χρειαστεί.
  • Παραποίηση αποτελεσμάτων: Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε παραποίηση εργαστηριακών αποτελεσμάτων και οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με ιατρικά κέντρα ή εμπορικές εταιρείες.
  • Εμπιστευτικότητα: το προσωπικό διατηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών που αναλαμβάνονται και τηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τα αποτελέσματα της ανάλυσης και τις εργαστηριακές δραστηριότητες γενικότερα.
  • Πιέσεις που έχουν απελευθερωθεί από το προσωπικό: το προσωπικό υποχρεούται να υποδείξει στον τεχνικό διευθυντή και στον πελάτη την ύπαρξη τυχόν εμποδίων, συμφερόντων ή προσωπικής δραστηριότητας που μπορούν να δώσουν την παραμικρή υποψία σύγκρουσης συμφερόντων με τα συμφέροντα του πελάτη. Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να αποκαλύψει στον τεχνικό διευθυντή κάθε πίεση που μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα.
  • Χρήση δειγμάτων για άλλους σκοπούς: τα δείγματα που αναλύθηκαν/εξετάστηκαν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ελήφθησαν και απαγορεύεται η χρήση τους για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα, έρευνα.