Η πολιτική του εργαστηρίου είναι να παρέχει, αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση καθώς και την παρατήρηση της θεραπείας. την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θεματικές καταστάσεις της εγκληματολογικής επιστήμης και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Η εκπλήρωση της παρούσας πολιτικής επιτυγχάνεται με:

 

  • Η εφαρμογή του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας, η οποία επιβεβαιώνει την πολιτική ποιότητας, επιδιώκεται συστηματικά, γεγονός που οδήγησε σε διαπίστευση από το εθνικό σύστημα διαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥΔ) ISO EN 15189:2012.
  • Η δέσμευση για την εφαρμογή αποτελεσματικών επαγγελματική πρακτική για τη διεξαγωγή αναλύσεων και εξετάσεων σε κάθε εργασία πεδίου.
  • Η υιοθέτηση και η συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας και δεοντολογίας από όλο το προσωπικό.
  • Η διατήρηση της πλήρους εμπιστευτικότητας της εργασίας (πληροφορίες πελάτη) πραγματοποιείται.
  • Η συνεχής βελτίωση του συστήματος ποιότητας. Δηλαδή, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, μετά από καταγγελίες ή μη συμμόρφωση με το σύστημα ποιότητας, πρέπει να λαμβάνονται με τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.
  • Καθορισμός δεικτών ποιότητας για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του ISO.